Algemene voorwaarden

De consument heeft het recht aan Brown Paper Bag mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Ondernemingsgegevens

Brown Paper Bag
t.a.v. Miet Bamps
Zevenhuizenstraat 32
3665 As
BTW-nummer: BE 0635.937.839
info@brownpaperbag.be
0477 53 77 66

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Brown Paper Bag, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te As (België), Zevenhuizenstraat 32, BTW BE 0635.937.839, (hierna “Brown Paper Bag”) biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) bij Brown Paper Bag. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Brown Paper Bag houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Brown Paper Bag aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Brown Paper Bag niet. Brown Paper Bag is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Brown Paper Bag is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 10).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Brown Paper Bag. Brown Paper Bag kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

Bestellingen kunnen enkel geplaatst worden via de website. Bestellingen, toevoegingen en/of wijzigingen aan bestellingen via e-mail of andere kanalen worden niet aanvaard.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
– via kredietkaart
– via bankkaart
– via PayPall
– via overschrijving op rekeningnummer BE37 7360 1554 5528

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Brown Paper Bag.

Brown Paper Bag is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Brown Paper Bag.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Brown Paper Bag te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Brown Paper Bag beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Brown Paper Bag zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Levering

De levering vindt plaats zolang de voorraad strekt en na ontvangst van de volledige betaling van de bestelling.

In de vermelde prijzen zijn het transport en de levering van de producten bij de koper niet inbegrepen. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat.

De vermelde leveringstermijn is indicatief en niet bindend. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper.

Brown Paper Bag heeft het recht om gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Aan de leveringsplicht van Brown Paper Bag zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Brown Paper Bag geleverde producten een keer aan de koper zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Deze kosten worden doorgerekend aan de koper. De verzending van de bestelling is volledig op risico van de koper. Wilt u kiezen voor een verzekerde verzending, gelieve dan contact op te nemen met Brown Paper Bag voordat u de bestelling plaatst.

Artikel 8: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.
De consument heeft het recht aan Brown Paper Bag mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Brown Paper Bag klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Brown Paper Bag, t.a.v. Miet Bamps, Zevenhuizenstraat 32, 3665 As.

De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Brown Paper Bag zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Artikel 9: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Brown Paper Bag om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 10: Brown Paper Bag Klantendienst

De Brown Paper Bag klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 477 53 77 66, via e-mail op info@brownpaperbag.be of per post op het volgende adres t.a.v. Miet Bamps, Zevenhuizenstraat 32, 3665 As

Artikel 11: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Brown Paper Bag. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Brown Paper Bag kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 12: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 13: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Tongeren bevoegd.